Technikum Weterynaryjne w Świdnicy

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. 507 466 607

tel. 507 466 336

e-mail:

sekretariat@sced.pl

sekretariat@toswidnica.pl

scedu@op.pl

Sekretariat szkoły pracuje

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:30 – 15:30.

Czas pracy szkoły w czasie ferii i wakacji każdorazowo ustala dyrektor.
 
Rodzice i uczniowie mają zapewniony stały kontakt z nauczycielami przez Dziennik elektroniczny Vulcan [kliknij, aby się zalogować]. 

 

Spotkania z dyrekcją oraz nauczycielami należy wcześniej umawiać przez Dziennik elektroniczny lub przez kontakt z sekretariatem. 

Rozkład lekcji i przerw:

 1. 8:00 – 8:45
 2. 8:50 – 9:35
 3. 9:45 – 10:30
 4. 10:50 – 11:35
 5. 11:40 – 12:25
 6. 12:35 – 13:20
 7. 13:40 – 14:25
 8. 14:30 – 15:15
 9. 15:25 – 16:10

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Dyrektor Technikum Ortopedycznego w Świdnicy

 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ora lit. c RODO w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z  prawa oświatowego, kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;

 3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo żądania od Administratora:

   • dostępu do danych osobowych, 

   • niezwłocznego sprostowania danych osobowych, 

   • niezwłocznego usunięcia danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach), 

   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

  2. prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

  3. prawo do przenoszenia danych osobowych;

  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO. 

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: dyrektor@toswidnica.pl