Menu Zamknij

Egzamin zawodowy

 Egzamin zawodowy

1) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany:

  1. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
  2. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

2) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

  1. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,
  2. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut.

Część praktyczna egzaminu trwa 240 minut.

Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi.

Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:

– gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa.

Egzamin zawodowy złożony z części pisemnej i praktycznej uczeń zdaje w szkole.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu roku szkolnego (czerwiec), a w przypadku części praktycznej tego egzaminu  w okresie ferii letnich (czerwiec – lipiec), w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Warunki uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację

1) Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:

  1. a) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
  2. b) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

2 )Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Świadectwa dla uczniów, słuchaczy i absolwentów są przesyłane do szkoły.

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych w zakładce Informatory oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl).