Menu Zamknij

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Dyrektor Technikum Ortopedycznego w Świdnicy

 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ora lit. c RODO w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z  prawa oświatowego, kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;

 3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo żądania od Administratora: 

   • dostępu do danych osobowych, 

   • niezwłocznego sprostowania danych osobowych, 

   • niezwłocznego usunięcia danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach), 

   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

  2. prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

  3. prawo do przenoszenia danych osobowych;

  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

   Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO. 

 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego

 7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: dyrektor@toswidnica.pl