Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży, jest częścią programu nauczania a uczestnictwo w niej uczniów jest obowiązkowe. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy. Terminy odbywania praktyk ustalane są na początku roku szkolnego. Odbywają się w wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których wyposażenie oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności. Praktyki odbywają się w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, zakładach rehabilitacji, salonach medycznych oraz pracowniach ortopedycznych. Uczniowie kierowani są na praktyki na podstawie umów zawartych między szkołą a podmiotami przyjmującymi uczniów. Wykonywane czynności w czasie praktyki uczeń na bieżąco dokumentuje w prowadzonym Dzienniku praktyki zawodowej, który jest niezbędny do jej zaliczenia.

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie wiadomości nabytych w szkole i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie na różnych stanowiskach pracy oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych i współdziałania w zespole. Praktyki zawodowe pozwalają poznać realia funkcjonowania zakładów związanych z wykonywaniem zawodu technika ortopedy.